Aktuálně
 
Domů

LITERÁRNÍ  SOUTĚŽ  ČÁSLAV 

byla ukončena 15. ročníkem v roce 2016

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

  V sobotu 8. října 2016 proběhlo již 15. slavnostní vyhlášení vítězných autorů v soutěži Literární Čáslav 2016.

Setkání literátů se konalo ve výstavní síni Městského muzea a knihovny Čáslav na Náměstí Jana Žižky od 13 hodin.

POEZIE

Cena poroty Čestné uznání

Miroslava Kubešová (Jiříkov)                 

Pavlína Kollárová (Frýdek-Místek)

Jindra Lírová (Mělník)                                                         

Zdenka Líbalová (Mělník)

Jakub Liška (Frýdlant)

Pavel Vydra (Pecka)

Zvláštní cena poroty

 

Martin Trdla (Jablonec nad Nisou)

 

------

PRÓZA

Cena poroty Čestné uznání

Patrik Battya (Děčín)                  

Alena Bartesová (Most)

Tereza Čermáková (Plzeň)

Václav Franc     

(Nová Paka

Vojtěch Mička (Osová Bitýška)

Marcela Klíčová (Brno)

                                                                                                            


NOVÉ PUBLIKACE LKNB, jejichž autorem je Josef R.Beneš

Případní zájemci z řad autorů a členů LKNB si mohou publikace vyzvednout ve studovně knihovny

 na Kostelním náměstí

 Knižnice Literárního klubu Dr. Nadi Benešové při Městském muzeu a knihovně v Čáslavi vydává ve StudioPress Čáslav pro své členy, příznivce a zájemce bezplatně publikace pro podporu zájmu o literaturu a její tvorbu.

 • Začínajícím autorům (Vývoj a trendy literárních žánrů, knižní trh, podněty začínajícím autorům, autorský zákon, 28 stran)

******************************************************************

 • Literatura překladu (Problematika při překladu odlišných vyjádření v angličtině, němčině a francouzštině. 31 stran)

******************************************************************

 • Několik povídek (5 detektivních povídek, 38 stran)

******************************************************************

 • Desetiletí LKNB (Přehled uspořádaných akcí, vydaných publikací a vítězů literární soutěže od založení klubu až po současnost. Příloha: seminární práce Lucie Chudobové,  26 stran)

******************************************************************

 • Literatura tvůrčího psaní (Úkolem a cílem provedeného knižního průzkumu bylo poskytnout začínajícím autorům seznam 26 publikací vydaných u nás na téma tvůrčího psaní, včetně obsahu a charakteristik nejvýznamnějších aktuálních děl. 17 stran) 

******************************************************************

 • Stručný přehled českého pravopisu a literatury (Pravopisná pravidla, tvarosloví, styl; přehled české literatury, autorů a jejich děl, od počátků do současnosti, 33 stran)

******************************************************************

 • Literatura prózy (Vývoj, stavba prozaických děl, žánrové dělení: román. novela, povídka, fejeton, romaneto, pohádka, báje, mýtus, esej; dělení podle literárních žánrů: preromantismus, romantismus, realismus, postmoderna; dělení podle literárních oblastí a variant jednotlivých stylů: science fiction. fantasy, venkovská próza, literatura faktu, detektivní román, 25 stran) 

******************************************************************

 • Literatura poezie (Básnické formy a jejich charakteristiky: akrostich, bajka, balada, bezrozměrný verš, báseň v próze epigram, epos, haiku, limerik, rispet, veršovaný román, villonská balada, volný verš, věnec sonetů, časoměrný verš, žalm, absolutní poezie, alexandrin, biblická poezie, blankvers, epická poezie, hymnus, lyrická poezie, minnesang, minstrel, poema, rondel, rým, strofa, verš, óda, 16 stran)

******************************************************************

 • Dějiny v letopočtech (Tabulkový přehled historicky významných událostí od pravěku do začátku druhého tisíciletí, 12 stran)

******************************************************************

 • Literatura faktu (Literatura faktu je způsob literárního zpracování užívaný při literární tvorbě na zpracování událostí dějinných i současných vědeckých materiálů. V širším pojmu se užívá pro širokou škálu literatury nefiktivní, tj. biografické, reportážní, cestopisné, memoárové a deníkové. Výklad odlišného německého a anglického pojetí. 11 stran).

******************************************************************

 • Literatura informatiky (Informatika zasáhla prakticky všechny oblasti současného života, což bylo zřejmě posíleno enormním vlivem internetu. Rozsáhlé celosvětové síťové spojení zavedlo telekomunikace a zpracování informací v podnicích, logistice, médiích i privátních domácnostech. 14 stran )

******************************************************************

 • Literatura sci-fi (Vědeckofantastický žánr nebo též sci-fi a SF (zkratky anglického science fiction) je umělecký žánr, vymezený výskytem spekulativních technologií a přírodních jevů anebo dosud neznámých forem života v díle. Děj sci-fi je často zasazen do vesmíru, budoucnosti či alternativní historie. 18 stran)

******************************************************************

 • Literatura detektivek (Vývoj a rozbor detektivní tvorby podle zahraničních pramenů. 23 stran)

******************************************************************

 • Literatura humoru (Přehled české humoristické literatury, 11 stran)

******************************************************************

 • Řecká antická literatura (Literární přehled od Ilias a Odysea až po Hippolita a Eusebia, 12 stran)

******************************************************************

 • Římská antická literatura (Literární přehled od Lucia Livia Andronicuse až po Augustina Aurelia  8 stran)

******************************************************************

 • Anglická literatura (Přehled anglické literatury a autorů od historie po současnost, počínající Beowulfem, přes dobu alžbětínskou a viktoriánskou a končící Johnem Osbornem, 16 stran)

******************************************************************

 • Francouzská literatura (Přehled literatury a autorů od historie po současnost. Za počátek francouzské literatury považujeme 9. století, kdy vznikla jako pokračování latinské literatury. Tradiční literaturu v současnosti zastupuje realismus např. Robert Merle a historický román Bernarda Clavela. 14 stran)

******************************************************************

 • Německá literatura (Přehled literatury a autorů od historie po současnost. Nejstarší německé literární památky řadíme do 8. století, i když jsou dochovány jen v pozdějších opisech. Šlo o hrdinské písně, zaříkávadla apod. Do období klasiky patří větší část tvorby J.W, Goetha a F. Schillera, jejichž vliv se projevil především v dramatech. Po nástupu nacismu mnozí autoři odešli, nebo byli vyhnáni do emigrace, např. Thomas Mann, Heinrich Mann, Bertold Brecht, Erich Maria Remarge.  Německá literatura byla po nástupu nacismu sjednocena s vládnoucím hnutím. Po roce 1960 se objevili noví spisovatelé, kteří usilovali o určité uvolnění (Christa Wolfová). Toto uvolnění vedlo, především po roce 1970 k mnohem větší pestrosti témat a k pomalé snaze propojit se se světovou literaturou. 14 stran)

******************************************************************

 • Rakouská literatura (Přehled literatury a autorů, Do 18. století rakouská literatura neexistovala a byla součástí německé literatury., Rozdíly proti německé literatuře se začaly projevovat nejprve v divadelní tvorbě na konci 19. století. Po roce 1848  resp. po roce 1868  zesílil tlak jiných národností na rakouskou monarchii, což se promítlo i do literatury, vliv těchto, především slovanských, autorů se nejvíce odrazil v realismu. Po nástupu nacismu v Německu se mnoho tehdejších rakouských spisovatelů angažovalo v jeho prospěch, ale někteří odcházeli do exilu. S celosvětovým nástupem postmoderny se i v Rakousku prosadil tento styl. K nejznámějším autorům, z nichž mnozí jsou českého původu, patří: Max Brod, Franz Kafka, Egon Erwin Kisch, Marie von Ebner-Eschenbachová, Rainer Maria Rilke, Franz Werfel. 13 stran)

******************************************************************

 • Americká literatura (Přehled literatury a autorů od literatur bývalých britských kolonií na území USA a literatury USA od roku 1776  po současnost, 10 stran)

 

******************************************************************

Z prací literárního klubu vyšel též Česko-německo-anglický výkladový slovník s popisy pokrmů a nápojů, vydaný ve StudioPress Čáslav, který je určen zvláště pro hostince a restaurace s převážně českými pokrmy. Má především umožnit vysvětlit zahraničnímu hostovi výrazy vyhraněně české tradiční kuchyně, jako jsou například  kulajda, couračka, chlupaté knedlíky, houskové knedlíky, halušky, kapr na modro, šoulet, škubánky, atd., které se ve slovnících nevyskytují, a které je vedle názvu rovněž třeba vysvětlit stručným popisem. 

 

 


 

 

 

 

Domů | Aktuálně | Kontakty | Literární soutěž | Z naší činnosti | Dr. N. Benešová | Bohumil Jaroš | Galerie fotografií

 

 

Tento server byl naposledy aktualizován dne 06. 03. 2017